Atstovavimas studentams

VGTU Senatas

VGTU Senatas yra aukščiausia universiteto akademinės savivaldos institucija. Jo nutarimai privalomi visiems universiteto darbuotojams ir studentams.

Senatas atlieka šias pagrindines funkcijas: priima ir teikia Seimui tvirtinti Universiteto statutą bei jo pakeitimus; priima vidaus teisės aktus, kurie reglamentuoja studijų organizavimą, mokslinę, finansinę ir ūkinę Universiteto veiklą; sustabdo Universiteto padalinių tarybų nutarimų, taip pat rektoriaus ir kitų vadovų įsakymų vykdymą, jeigu jie prieštarauja Statutui ar kitiems galiojantiems norminiams aktams; nustato dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką.

Ne mažiau kaip 23 proc. Senato narių skaičiaus (13 narių) sudaro pažangūs studentai, skiriami Studentų atstovybės. Ataskaitiniais metais VGTU Senate studentams atstovauja šie VGTU SA Valdybos patvirtinti studentai:

 • VGTU Transporto inžinerijos bakalauras Dionis Martsinkevichus
 • VGTU Transporto inžinerijos fakulteto bakalaurė Laura Ladietaitė
 • VGTU Transporto inžinerijos fakulteto doktorantė Loreta Levulytė
 • VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto bakalauras Vytautas Kairys
 • VGTU Elektronikos fakulteto bakalauras Juozas Sadauskas
 • VGTU Elektronikos fakulteto bakalauras Laurynas Norkus
 • VGTU Verslo vadybos fakulteto bakalaurė Gerda Šipailaitė
 • VGTU Verslo vadybos fakulteto doktorantė  Agnė Vaiciukevičiūtė
 • VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto bakalaurė Renata Klimiato
 • VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto bakalauras  Paulius Daubaris
 • VGTU Mechanikos fakulteto bakalaurė Radvilė Kaminskytė
 • VGTU Mechanikos fakulteto bakalauras Andrius Tunikaitis
 • VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto bakalaurė Gailė Žebrytė 

VGTU Senato komisijos

Studentų atstovai pasirinkimo teise priklauso 5 nuolatinėms Senato komisijoms:

 • Studijų komisija rengia, svarsto ir teikia Senatui norminius aktus, kurie reglamentuoja studijų organizavimą ir akademinių reikalų tvarkymą; svarsto ir teikia siūlymus dėl studijų kokybės ir ją kontroliuoja.
 • Mokslo komisijoje rengia, svarsto ir teikia Senatui siūlymus dėl pedagoginio profesoriaus, docento ir profesoriaus emerito, VGTU garbės daktaro ir kitų garbės vardų suteikimo, svarsto ir teikia Senatui tvirtinti mokslinių tyrimų ir jų plėtros programas.
 • Plėtros komisija svarsto universiteto plėtros perspektyvinių planų projektus bei struktūrinius jų pakeitimus.
 • Finansų komisija. Svarsto siūlymus dėl lėšų paskirstymo mokslui ir studijoms; rengia, svarsto ir teikia Senatui tvirtinti norminius aktus, kurie reglamentuoja finansinę ir ūkinę veiklą.
 • Studentų komisija palaiko ryšius su Studentų atstovybe, svarsto ir teikia siūlymus dėl studijų kokybės, studentų buities sąlygų, akademinės drausmės, studentų laisvalaikio organizavimo.
 • Teisės ir etikos komisija nagrinėja ir teikia išvadas Senatui dėl universiteto mokslininkų, pedagogų ir administracijos darbuotojų etikos pažeidimų.

VGTU Taryba

VGTU Taryba yra universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija. VGTU Tarybą sudaro 12 narių: VGTU Rektorius, prorektoriai, verslo ir politikos atstovai bei 2 Studentų atstovybės išrinkti nariai.

Tarybos atlieka šias pagrindines funkcijas: rengia išvadas dėl universiteto plėtros perspektyvinio plano, teikia siūlymus dėl studijų, mokslo tyrimų ir jo plėtros programų, taip pat dėl universiteto struktūros pakeitimų, reikalingų toms programoms įgyvendinti, rūpinasi paramos teikimu universitetui.

VGTU Studijų komitetas

Šio komiteto veiklos objektas – studijų proceso tobulinimo strategija ir kryptys, studijų programos ir jų metodinio bei materialinio aprūpinimo kokybė. Universiteto studijų komitetą sudaro visų fakultetų ir studijų centrų atstovai ir Studentų atstovybės deleguotas asmuo.

VGTU Rektoratas

Universiteto Rektoratas yra rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, institutų direktoriai ir Studentų atstovybės deleguotas narys.

Rektoratas svarsto ir priima nutarimus organizaciniais studijų, mokslo, ūkio ir kitais klausimais, koordinuoja universiteto padalinių darbą, teikia pasiūlymus Senatui ir įgyvendina jo priimtus nutarimus. Rektoratas posėdžiauja kas antrą trečiadienį, visi posėdžiai yra vieši.

VGTU Rektorate studentams atstovauja VGTU SA prezidentė Laura Ladietaitė.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS)

Lietuvos studentų sąjunga (LSS), įkurta 1991 metais, yra nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas.

LSS atstovauja Lietuvos studentams ir juos gina aukščiausiu lygiu. Siekdama įgyvendinti šią savo misiją, LSS organizuoja nacionalinius ir tarptautinius renginius bei akcijas. Tokiu būdu taip pat siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojančias problemas, kurti ir tobulinti švietimo sistemą, skatinti tarpkultūrinę studentų bei visos akademinės bendruomenės partnerystę, gerinti studentų įvaizdį visuomenės akyse. Šiuo metu LSS prezidento pareigas eina Dainius Dikšaitis.

VGTU Studentų atstovybė dalyvauja nacionalinės organizacijos rengiamuose kongresuose, renginiuose, posėdžiuose. Taip pat LSS universitetui gamina Lietuvos studento pažymėjimą (LSP).

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (VJOSAS)

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (VJOSAS) yra jaunimo organizacijų, registruotų Vilniaus miesto savivaldybėje, sąjunga. Šiuo metu organizacijos narėmis yra daugiau nei 40 didžiausių ir stipriausių Vilniaus miesto jaunimo organizacijų. Pagrindinis VJOSAS tikslas – visų Vilniaus miesto mastu veikiančių organizacijų atstovavimas miesto savivaldybės institucijose.

VGTU SA yra Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos narė.

VJOSAS VGTU studentams atstovauja VGTU SA prezidentė Laura Ladietaitė.

University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC)

UNeECC – tai tarptautinė ne pelno siekianti asociacija, vienijanti Europos kultūros sostinių universitetus į vieną bendrą tinklą.

2006 m. Vengrijoje Péécs mieste UNeECC įkurė 15 steigėjų, kurių pagrindinė idėja buvo sukurti tinklą, kurio tikslas būtų skatinti mokslo institucijas atkreipti dėmesį į aukštojo mokslo problemas Europos kultūros sostinių universitetuose, skatinti naujų formų akademinių ir mokslo institucijų bendradarbiavimą.

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:
1. Siekti, kad miestų universitetų vaidmuo ir indėlis užtikrintų sėkmę bei pripažinimą suteikto „Europos kultūros sostinės“ vardo.
2. Sudaryti prisijungusiems universitetams tęstinę galimybę visapusiškai dalyvauti Europos kultūros sostinės judėjime stiprinant  „Universitetai of the Year „/ “Metų Universitetas” renginius.
3. Skatinti bendradarbiavimą tarp universitetų siekiant plėtoti ir pertvarkyti universitetų regioninę poziciją, kurti naujas veiklas vardan miesto bei universiteto.

UNeECC struktūra sudaryta iš keleto padalinių, kurių vienas UNeECC Studentų komitetas (UNeECC Student Committee). Šio komiteto misija  – įtraukti kuo daugiau studentų į Europos kultūros sostinių programą. VGTU SA yra šios asociacijos narė.