VEIKLOS STRATEGIJA

Strateginiai tikslai:

 • užtikrinti tinkamą atstovavimą studentams;
 • kurti studentams palankią aplinką;
 • garantuoti stabilią organizacijos veiklą.

Tikslai:

1. UŽTIKRINTI TINKAMĄ ATSTOVAVIMĄ STUDENTAMS.

1.1. GARANTUOTI SENIŪNŲ MODELIO ATSTOVAVIMĄ.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • vėliausiai nuo 2012 metų fakulteto seniūnų konferencijose ir VGTU SA konferencijoje dalyvauja ne mažiau nei 50% + 1 seniūnų;
 • kiekvienais metais 80% seniūnų dalyvauja ne mažiau nei 2 mokymuose/seminaruose;
 • iki 2011 m. birželio mėnesio įdiegta seniūnų rinkimų ir reitingavimo sistema;
 • 80% seniūnų dalyvauja ne mažiau nei 3 seniūnų susirinkimuose per semestrą.

1.2. GERINTI ORGNIZACIJOS VEIKLOS KOKYBĘ.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • nuo 2011 kovo mėnesio kiekvienoje SAF nuolatos veikia veiklų koordinatoriai (seniūnų, socialinės – akademinės, ryšių su visuomene bei marketingo srities);
 • studentų atstovai dalyvauja visose universiteto darbo grupėse ir struktūrose, kurios nagrinėja su studijų procesu susijusius klausimus;
 • daugiau nei 20% Senato narių sudaro studentų atstovai;
 • fakultetų tarybose ir Rektorate dalyvauja visų trijų pakopų studentų atstovai;
 • kiekvienais metais atliekama poreikių analizė, kurioje dalyvauja ne mažiau nei 10% studentų;
 • kiekvienais metais mažiausiai 70% SAF savanorių ir studentų atstovų dalyvauja ne mažiau nei 2 mokymuose/seminaruose.

1.3. KOKYBIŠKAI ATSTOVAUTI STUDENTAMS IŠORĖJE.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • organizacija yra  VJOSAS, BALTECH, UNEECC narė ir dalyvauja visuose šių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose;
 • studentų atstovybės atstovai yra VJOSAS valdymo organų, Vilniaus m. JRT nariais;
 • kiekvienais metais bent 2 pozicijos VGTU studentams svarbiais klausimais yra patvirtinamos organizacijų, kurių nariais yra Studentų atstovybė, susirinkimuose;
 • dalyvauti bent 70% organizacijų, kurių nariais yra Studentų atstovybė, suburtų darbo grupių veikloje.

1.4. DIDINTI STUDENTŲ PASITIKĖJIMĄ STUDENTŲ ATSTOVYBE.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • 2012 metais Studentų atstovybe pasitiki 40% studentų ir kiekvienai metais pasitikėjimas auga po 20%.

2. KURTI STUDENTAMS PALANKIĄ APLINKĄ.

2.1. GERINTI AKADEMINĘ IR SOCIALINĘ APLINKĄ.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • bent kartą per pusmetį apklausiami tikslinių grupių studentai/seniūnai su studijų procesu susijusiais klausimais;
 • kiekvienais metais išsprendžiama ne mažiau 70% poreikių analizėje identifikuotų problemų susijusių su studijų procesu;
 • studentų atstovybė daugumos teise dalyvauja universiteto bendrabučius administruojančių įstaigų valdyme;
 • maitinimo kokybė atitinka ne mažiau nei 50% šia paslauga besinaudojančių akademinės bendruomenės narių poreikių.

2.2. VIENYTI AKADEMINĘ BENDRUOMENĘ.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • kiekvienais metais vyksta bent 2 bendros dėstytojų ir studentų veiklos;
 • kartą per semestrą organizuojami dėstytojų ir studentų susitikimai su studijų procesu susijusiais klausimais;
 • iki 2014 metų gruodžio mėnesio universitete veikia mažiausiai 20 klubų;
 • kiekvienais metais Studentų atstovybė paremia bent 10 studentų iniciatyvų.

3. GARANTUOTI STABILIĄ ORGANIZACIJOS VEIKLĄ.

3.1. SUDARYTI SĄLYGAS VEIKLOS TĘSTINUMUI.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • įkurtas Alumni klubas susitinka ne rečiau nei 2 kartus į metus;
 • iki 2011 metų kovo mėnesio Studentų atstovybėje įdiegta patirties kaupimo sistema.

3.2. DIDINTI BIURO VEIKLOS EFEKTYVUMĄ.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • nuolat funkcionuojančiame biure dirba mažiausiai 7 darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo arba savanoriško darbo sutartys;
 • kiekvienas biuro darbuotojas turi visą organizacinę įrangą numatytą jo pareigybės aprašyme;
 • kasmet kiekvienas biuro darbuotojas dalyvauja mažiausiai 3 kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose.

3.3. UŽTIKRINTI FINANSINĮ STABILUMĄ.

Tikslo pasiekimo rodikliai:

 • pasirašyta ilgalaikė Studentų atstovybės finansavimo sutartis su universitetu;
 • studentų atstovybės biudžetą sudaro ne mažiau 4 skirtingų finansavimo šaltinių, nei vienas jų neviršija 40% biudžeto;
 • studentų atstovybė surenka bent 70% pirminiame veiklos plane suplanuotų lėšų.

Svarbiausias strateginis tikslas – Užtikrinti tinkamą atstovavimą studentams.